Bedford Stuyvesant

111 Monroe Street, Bedford Stuyvesant, NY 11216